ELECTRONICA '69
PRIMA PAGINĂ

INVITAŢIE

CATALOG

COMUNICĂRI

REMEMBER 1999

50 DE ANI DE ELECTRONICĂ

COMITETUL DE ORGANIZARE

GALERIE FOTO

REMEMBER 1999 lista cu cei din poză

ÎNAPOI   sau ÎNAPOI  LA  FOTO  MARE

 

Nr

Numele si prenumele

Grupa

Nr

Numele si prenumele

Grupa

1

Gorun Gorunescu C. C-tin

452A-EA

46

Hindorean I. Ion Viorel

455B-CSF

2

Prof. Gh. Rulea

-

47

Prof. Silviu Stanciulescu

-

3

Marinescu (Duta) C. Viorica

452A-EA

48

Bompa T. Gh. Ioan

455B-CSF

4

Marasescu (Georgescu) I. Adela

454B-TT

49

nealocat

-

5

Neghina (Falota) N. Adriana

452B-R

50

Luca N. Ion

455B-CSF

6

Stoica (Moflic) C. Felicia

452B-R

51

Sofron Gh. Emil

455A-IF

7

Dumitrescu (Barbu) S. Steliana

453B-TT

52

Bereczky I. Eugen Victor

453B-TT

8

Zisu (Farcas) N. Ana Florica

455A-IF

53

???????????????????? ?

9

?????????????????????????? ?

54

Tudor C. Valeriu

454B-TT

10

?????????????????????????? ?

55

Fleschiu C. Dumitru

?

11

Cornescu I. Cinthia

452A-EA

56

????????????????????????? ?

12

Zakarias I. Elisabeta

455A-IF

57

Popescu (Vlad) A. Adriana

455A-IF

13

Negrut A. Ionel

456B-CSF

58

Serbu I. Traian

452B-R

14

Alexandru Gh. Gheorghe

455B-CSF

59

Stroe Gh. Marian

452B-R

15

Daba I. Dan Radu

455B-CSF

60

Gavriliu E. Ionica

455B-CSF

16

Protopopescu P. Victor

453B-TT

61

????????????????????????? ?

17

Ganescu Gh. Ion

453B-TT

62

????????????????????????? ?

18

????????????????????????? ?

63

Glodeanu I. Dumitru

453B-TT

19

????????????????????????? ?

64

????????????????????????? ?

20

Petrescu B. Barbu Serban

454A-EA

65

????????????????????????? ?

21

Miron G. Cornelia

451B-R

66

????????????????????????? ?

22

Ionescu E. Eugen

453A-EA

67

????????????????????????? ?

23

Prof. Andrei Tugulea

-

68

Smarandoiu N. Gheoghe

455A-IF

24

Stoica Gh. Vicentiu

452B-R

69

Obreja D. Vasile

455A-IF

25

????????????????????????? ?

70

Moise D. Dorin

455B-CSF

26

Prof. Alexandru Spataru

-

71

Broanca D. Silviu

455B-CSF

27

Dumitru I. Iuliana

452B-R

72

Dragulinescu R. Dumitru

452A-EA

28

Prof. Vasile Catuneanu

-

73

Opris (Svasta) I. Carmen Elena

452B-R

29

Prof. Ilie Boicu

-

74

Mateescu M. Victor

455B-CSF

30

Popa N. Ioan ??

454A-EA

75

Bradisteanu A. Adrian

451B-R

31

Riessel (Ernst) I. Helene

451A-EA

76

Livescu C. Mihai

453B-TT

32

????????????????????????? ?

77

Lazarescu L. Stefan

455B-CSF

33

Andreev V. Mihai

451B-R

78

Cortun P. George

452A-EA

34

Prof. Marin Dragulinescu

-

79

Prof. Stoian Zaharia

35

Tancu C. Daniel Ovidiu ??

454B-TT

80

Panczel Albisi A. Andrei

456B-CSF

36

nealocat

81

Forsea I. Gheorghe

451B-R

37

Rusu I. Florin

452B-R

82

????????????????????????? ?

38

Florescu C. Nicolae C-tin

452A-EA

83

Dobrescu F. Mihail Filip

452B-R

39

Arghiropol Mihai                   (coleg in anii I-IV)

la Radio

84

Fischer H. Alexandru

453B-TT

40

Barbu I. Nicolae

453B-TT

85

Comes L. Mircea

455A-IF

41

Giuhat Gh. George Viorel

451B-R

86

Harca S. Petre

455B-CSF

42

????????????????????????? ?

87

Moraru V. Nicolae

452B-R

43

????????????????????????? ?

88

Arateanu Pocaznoi B. Dorin

451B-R

44

Stan R. Alexandru Iulian

456B-CSF

89

Scortaru I. Petre

452B-R

45

Rotaru S. Aurelian Dan

454B-TT

90

Ionescu F. Gheorghe

452B-R

91

Misleanu Florin

456B-CSF

ÎNAPOI   sau  ÎNAPOI  LA  FOTO  MARE

 

  SPONSOR: SC TIPORED srl - Filip Cristiannn